Posta de sol des de la - Cova d'en Xoroi Posta de sol des de la - Cova d'en Xoroi  
 

Càlcul aproximat de plusvàlua

Consideracions prèvies:
 

  1. La present informació és a títol orientatiu atès que es realitza segons les dades facilitades pel sol·licitant, mai és vinculant per part d'aquest Ajuntament.
  2. Si la transmissió ha estat efectuada fa menys de un any, no genera plusvàlua.
  3. L'impost es genera sobre el valor cadastral del sòl, en el qual, per la revisió dels valors cadastrals en ocasió de l'aprovació d'una nova ponència de valors en l'any 2006 amb efecte en el 2007, s'aplica un coeficient reductor del 50 % de bonificació sobre el valor del sol per l'exercici 2010 i del 40% per l'exercicio 2011.
  4. Els terrenys que tinguin la consideració de rústics, no els hi afecta aquest impost.

Procés pel càlcul:

  1. Assignar el dret que es transmet
  2. Assignar la referència cadastral del bé immoble objecte de la transmissió
  3. Assignar la data de transmissió
  4. Assignar la data d'adquisició del bé
  5. Assignar el percentatge que es transmet

No es considerarà data de transmissió les que apareguin en les escriptures d'obra nova, divisió horitzontal i dissolucions sense transmissió. Si, les de compravenda, donació, herències i dissolucions amb transmissió. La data de transmissió en casos d'herència, serà la data de defunció del causant. Si s'adquireix l'usdefruit o la nuda propietat, per defecte, sortirà una casella en la qual s'haurà de posar la data de naixement de l'usufructuari en el moment de l'adquisició del bé, en el cas que hagués dos, la data del més jove.

No es tramitaràn les liquidacions del impost quan la quota de l'impost sigui inferior a 10,00 €.(dd/mm/aaaa)

(dd/mm/aaaa)

 
 
 
 
Calculadora d'autoliquidació plusvàlua PROVISIONAL     Consultar/Calcular


Una vegada realizat el precàlcul amb la Calculadora els donarà dues opcions de quota de pagament (Objectiva / Real), després haurà de tramitar l'autoliquidació i fer el tràmit de presentació de declarció-autoliquidació


Per fer l'autoliquidació ha d'accedir aqui


Para presentar la declaración-autoliquidacion de plusvalía deben de tramitarlo accediendo a PRESENTACIÓN DECLARACIÓN-AUTOLIQUIDACIÓN IIVTNU (PLUSVALÍA)


Per resoldre dubtes sobre plusvàlues podeu contactar per e-mail a: cadastre@aj-alaior.orgGestió de l'Impost:

Per a poder procedir als canvis oportuns, els subjectes passius haurien de presentar davant aquest Ajuntament, la declaració cadastral segons el model determinat, acompanyat de la documentació necessària per a practicar la liquidació procedent (la qual està definida en cada model), aquesta documentació es pot trobar en la pàgina web de la Direcció General del Cadastre.
(http://www.cadastre.meh.és/esp/procediments1.asp#menu2)


En cas de dubte, veure Ordenança Fiscal de l'Impost de Plusvàlues.

 
Destaquem...
   
Carpeta Ciutadana
Agenda Local
Avanç Revisió PGOU
Programa Festes Sant Llorenç 2010
Xarxa de Biblioteques de Menorca
Rutes saludables a Alaior
IDE menorca
GUIA D’ACOLLIDA PER A PERSONES NOUVINGUDES
Política de Medi Ambient
MANIFEST 700 ANYS
RSU


Horari atenció de dilluns a divendres de 8.00 a 14.00h i dimecres de 16.00 a 19.30 h