Sostre de vidre pati interior de - l'Ajuntament d'Alaior Sostre de vidre pati interior de - l'Ajuntament d'Alaior  
 
Manifest

Manifest

:::MANIFEST PER LA CELEBRACIÓ DELS 700 ANYS DEL POBLE D'ALAIOR::::


Enguany (2004) fa 700 anys de l'existència del poble d'Alaior com a comunitat, com a grup social estructurat, que es va anar establint a l'entorn d'una església d'acord amb el model urbanístic típicament medieval de carrerons sinuosos desplegats al voltant d'una construcció religiosa.

Era l'any 1304 quan el rei Jaume II de Mallorca fundà la vila d'Alaior, per la necessitat de colonitzar les terres conquerides feia prop de vint anys i de disposar d'un nucli intermedi entre Maó i Ciutadella, a partir de la compra d'una alqueria que es deia Ihalor, de la qual prengué el nom.

Aquest topònim, Ihalor, va derivar al llarg dels segles i arran d'una sèrie de fenòmens fonètics en diverses grafies fins arribar a la que coneixem avui.

L'antecedent històric de l'administració municipal actual fou la Universitat, obtinguda per Alaior l'any 1439 quan Galceran de Requesens dictà la sentència arbitral sobre l'ordenament municipal de Menorca.

L'any 1926 va passar de vila a ciutat per Reial decret de 20 de juliol.

Alaior, tercera població de l'Illa, és actualment una comunitat artesana, industrial i de serveis de 8000 habitants i un terme municipal de 107,20 quilòmetres, que disposa d'una gran riquesa arqueològica.

Avui, en ple segle XXI, tots els membres que constituïm la corporació de l'Ajuntament hem convingut que els 700 anys d'existència d'Alaior com a comunitat és una fita prou important com per commemorar-la mitjançant l'organització d'una sèrie d'actes culturals i socials, però, sobretot, a través de la declaració de principis que reforcin la celebració d'aquest esdeveniment.


Així, els grups polítics amb representació a l'Ajuntament (PSOE, PP I EM-IA) MANIFESTAM que la celebració de l'aniversari dels 700 anys d'Alaior:

Ha de servir per reafirmar la naturalesa del poble d'Alaior, resultat del fet històric i de l'esdevenir posterior.

Ha de servir com a espai apropiat per transmetre el coneixement de la història del poble a les noves generacions.

Ha de servir per crear mecanismes d'identificació cultural i nacional de pertinença a una comunitat determinada.

Ha d'ajudar a ampliar i enfortir els elements de cohesió social i cultural i d'integració de la societat actual.

Ha de ser el punt de partida per projectar la ciutat, el poble, la societat que aspiram construir en un futur pròxim.

Ha de recordar, enfortir i projectar els valors de la societat alaiorenca: l'empenta emprenedora, la creativitat, la capacitat d'integració i la cohesió social, el diàleg i la tolerància.

Ha de ser un compromís de més respecte, de més estima i salvaguarda del patrimoni històric i cultural local, que configuren part dels components històrics de la societat.

En definitiva ha de servir per formar una consciència de futur per Alaior i per recordar la història per a la construcció de futur.

Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
 
Destaquem...
   
Carpeta Ciutadana
PERÍODES DE COBRAMENT

L'any 2018, els períodes de cobrament voluntari dels tributs municipals de caràcter anual són els següents:

PERÍODE
TERMINI
TRIBUTS 
Primer:
del 15 de març 
al 15 de maig

 Impost sobre vehicles
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)

Segon:
del 16 de juliol

al 17 de setembre

 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)
 Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
 Taxa control d'animals de companyia amb obligació de vacunació (cans)
 Taxa per servei de recollida i tractament de fems
 Taxa per serveis de cementiri municipal
 Taxa per entrada de vehicles
 Taxa per parada de taxis
 Taxa per ocupació del domini públic
 Vedats de caça


NOVETATS FISCALS EXERCICI 2018

En l'exercici 2018 es disminueixen per tercer any consecutiu els valors cadastrals del municipi d'Alaior, aplicant una actualització del 0,96. Així doncs, tot i haver-se incrementat lleugerament el tipus impositiu, els contribuents veuran reflectit un estalvi en els rebuts de l'impost sobre béns immobles d’entorn a l’1% respecte de l’any anterior.

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES: FRACCIONAMENT I BONIFICACIONS

Igual que en els darrers exercicis, i per donar facilitat als contribuents, l'IBI es pagarà en dos períodes.

Així mateix, els contribuents que compleixin els requisits prevists en l'ordenança fiscal reguladora d'aquest impost podran sol·licitar les bonificacions següents abans del 31 de desembre:
- Noves construccions i obres de rehabilitació integral, per a empreses d'urbanització, construcció i promoció immobiliària
- Habitatges de protecció oficial i els que resultin equiparables de conformitat amb la normativa de la CAIB.
- Béns rústics de les cooperatives agràries i d'explotació comunitària de la terra (L 20/1990).
- Família nombrosa: fins al 90 % que, com a novetat, el percentatge de bonificació variarà en funció del nivell de renda i es bonificaran únicament els primers 75.000 euros de valor cadastral.
- Immobles on es desenvolupin activitats econòmiques d'especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies socials, culturals o historicoartístiques.
- Immobles on es desenvolupin activitats econòmiques d'especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies de foment de l'ocupació.

BONIFICACIÓ PER DOMICILIACIÓ DE TRIBUTS

- 3 % de bonificació per domiciliar els rebuts de l’IBI.
- 1,5 % de bonificació per domiciliar els rebuts dels tributs restants, excepte els vedats de caça.

Els rebuts domiciliats es carregaran els dies 4 d'abril i 3 d'agost, respectivament. La data límit per domiciliar els rebuts és un mes abans de l’inici de cada període de cobrament voluntari.

L'ordre de domiciliació es podrà fer presencialment al Servei d'Atenció Ciutadana o de manera telemàtica a través de la seu electrònica de l'Ajuntament (alaior.sedelectronica.es) amb DNI electrònic o certificat digital. La domiciliació es renova cada any automàticament i té validesa indefinida mentre la persona ordenant no en sol·liciti l'anul·lació o la modificació.

Per a qualsevol aclariment podeu telefonar al 971 37 10 02, ext. 139 (Recaptació), o adreçar-vos al SAC.
Agenda Local
Avanç Revisió PGOU
Pla de Desenvolupament Turístic d'Alaior
Programa Festes Sant Llorenç 2010
El Casal de Joves Es Nou Bot
Xarxa de Biblioteques de Menorca
NOU PLA DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL ALAIOR
Rutes saludables a Alaior
IDE menorca
GUIA D’ACOLLIDA PER A PERSONES NOUVINGUDES
Política de Medi Ambient
Som d'Alaior
Disfruta-lo
MANIFEST 700 ANYS
RSU


Horari atenció de dilluns a divendres de 8.00 a 14.30h i dijous de 16.00 a 19.30 h