Panoràmica de la ciutat d'Alaior - Panoràmica de la ciutat d'Alaior Panoràmica de la ciutat d'Alaior - Panoràmica de la ciutat d'Alaior  
 

Comunicat de l'Ajuntament d'Alaior sobre el cap de fibló

L'Ajuntament d'Alaior posa en coneixement dels veïns la situació actual del municipi després d'haver sofert les conseqüències de la tempesta d'ahir diumenge sobre l'illa i especialment pels efectes devastadors del “cap de fibló” que va travessar el terme municipal per la zona de l'Argentina:

 

- EN AQUESTS MOMENTS S'HA RESTABLIT EL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC EN EL 90 PER CENT DEL NUCLI URBÀ. 

 

- CONTINUEN SENSE FLUID ELÈCTRIC LES URBANITZACIONS DE SON BOU, TORRE VAIG SOLER I SANT JAUME, AIXÍ COM ELS HABITATGES DISSEMINATS EN ZONES RURALS .

 

- DINS DE L'APAGADA GENERAL, ALAIOR POT CONSIDERAR-SE UNA POBLACIÓ AFORTUNADA PER HAVER SUPERAT AQUESTA CRISI DE SUBMINISTRAMENT QUE ENCARA AFECTA A MITJA ILLA (AMB LES EXCEPCIONS QUE JA S'HAN FET CONSTAR).

 

- L'AJUNTAMENT DÓNA A CONÈIXER, NO OBSTANT AIXÒ, LA FEBLESA DE LA LÍNIA QUE EN AQUESTS MOMENTS PROVEEIX DE FLUID ELÈCTRIC Al MUNICIPI I DEMANA PER AIXÒ A TOTS ELS VEÏNS QUE COL·LABORIN FENT UN ÚS RACIONAL I EXTREMADAMENT ACURAT DEL CONSUM MENTRE NO ES RESTABLEIXIN LES INFRAESTRUCTURES ELÈCTRIQUES I PUGUI GARANTIR-SE L'ESTABILITAT DEL SERVEI.

 

- PER AQUEST MATEIX MOTIU, S'HA DEMANAT TAMBÉ A LES EMPRESES DE LA ZONA INDUSTRIAL QUE REALITZIN ELS CONSUMS MÍNIMS NECESSARIS.

 

- TOTS ELS SERVEIS PÚBLICS ESTAN EN PLE FUNCIONAMENT (ESCOLES, CENTRE DE SALUT I RESIDÈNCIA GERIÀTRICA.

 

- L'AJUNTAMENT HA SOL·LICITAT A ENDESA LA INSTAL·LACIÓ DE 15 GENERADORS AUXILIARS QUE XARXA ELÈCTRICA ENVIA DES DE LA PENÍNSULA PER Al CAS QUE L'AVARIA PERSISTEIXI O ES PRODUEIXIN NOVES INTERRUPCIONS ENERGÈTIQUES. 

 

 

- L'ARGENTINA HA ESTAT LA ZONA MÉS PERJUDICADA PEL PAS DE EL “CAP DE FIBLÓ”.

 

- TOTS ELS RECURSOS MUNICIPALS (BRIGADA D'OBRES, ELECTRICISTES I PERSONAL DE JARDINERIA) TREBALLEN PER RESTITUIR LA ZONA A LES CONDICIONS PRÈVIES EN LA NETEJA DE XARXA VIÀRIES, ESBROSSIS, RETIRADA D'ARBRES... ETC A AQUESTS EFECTIUS S'HAN SUMAT TAMBÉ OPERARIS DE L'EMPRESA ANTONIO GOMILA, QUE ACTUAVA A la ZONA PER A LA CONSTRUCCIÓ DEL CLAVEGUERAM I QUE HA POSAT Al SERVEI DE L'AJUNTAMENT MAQUINÀRIA PER REALITZAR LES OPERACIONS DE NETEJA.

 

- NO ÉS POSSIBLE, ARA COM ARA, FER UNA VALORACIÓ QUANTIFICADA DE DANYS, QUE NO OBSTANT AIXÒ, S'ANIRÀ COMPLETANT EN ELS PROPERS DIES.

 

- L'AJUNTAMENT HA HABILITAT UN SERVEI D'ATENCIÓ ALS DAMNIFICATS, PER COMPLETAR UN EXPEDIENT DE VALORACIÓ DE DANYS I PER TRACTAR DE SOL·LICITAR, SI ESCAU, LA DECLARACIÓ DE ZONA CATASTRÒFICA.

 

- EL SERVEI D'ATENCIÓ Al CIUTADÀ RECOLLIRÀ LES DECLARACIONS DELS VEÏNS AFECTATS, QUE HAN DE PRESENTAR FOTOS, ESTIMACIÓ ECONÒMICA DE PÈRDUES I DESPERFECTES.

 

- ES RECOMANA Als DAMNIFICATS QUE PRESENTIN TAMBÉ LA SEVA RECLAMACIÓ A les PÒLISSES D'ASSEGURANÇA QUE TINGUIN CONTRACTADES.


Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
 
Destaquem...
   
Carpeta Ciutadana
PERÍODES DE COBRAMENT

L'any 2018, els períodes de cobrament voluntari dels tributs municipals de caràcter anual són els següents:

PERÍODE
TERMINI
TRIBUTS 
Primer:
del 15 de març 
al 15 de maig

 Impost sobre vehicles
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)

Segon:
del 16 de juliol

al 17 de setembre

 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)
 Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
 Taxa control d'animals de companyia amb obligació de vacunació (cans)
 Taxa per servei de recollida i tractament de fems
 Taxa per serveis de cementiri municipal
 Taxa per entrada de vehicles
 Taxa per parada de taxis
 Taxa per ocupació del domini públic
 Vedats de caça


NOVETATS FISCALS EXERCICI 2018

En l'exercici 2018 es disminueixen per tercer any consecutiu els valors cadastrals del municipi d'Alaior, aplicant una actualització del 0,96. Així doncs, tot i haver-se incrementat lleugerament el tipus impositiu, els contribuents veuran reflectit un estalvi en els rebuts de l'impost sobre béns immobles d’entorn a l’1% respecte de l’any anterior.

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES: FRACCIONAMENT I BONIFICACIONS

Igual que en els darrers exercicis, i per donar facilitat als contribuents, l'IBI es pagarà en dos períodes.

Així mateix, els contribuents que compleixin els requisits prevists en l'ordenança fiscal reguladora d'aquest impost podran sol·licitar les bonificacions següents abans del 31 de desembre:
- Noves construccions i obres de rehabilitació integral, per a empreses d'urbanització, construcció i promoció immobiliària
- Habitatges de protecció oficial i els que resultin equiparables de conformitat amb la normativa de la CAIB.
- Béns rústics de les cooperatives agràries i d'explotació comunitària de la terra (L 20/1990).
- Família nombrosa: fins al 90 % que, com a novetat, el percentatge de bonificació variarà en funció del nivell de renda i es bonificaran únicament els primers 75.000 euros de valor cadastral.
- Immobles on es desenvolupin activitats econòmiques d'especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies socials, culturals o historicoartístiques.
- Immobles on es desenvolupin activitats econòmiques d'especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies de foment de l'ocupació.

BONIFICACIÓ PER DOMICILIACIÓ DE TRIBUTS

- 3 % de bonificació per domiciliar els rebuts de l’IBI.
- 1,5 % de bonificació per domiciliar els rebuts dels tributs restants, excepte els vedats de caça.

Els rebuts domiciliats es carregaran els dies 4 d'abril i 3 d'agost, respectivament. La data límit per domiciliar els rebuts és un mes abans de l’inici de cada període de cobrament voluntari.

L'ordre de domiciliació es podrà fer presencialment al Servei d'Atenció Ciutadana o de manera telemàtica a través de la seu electrònica de l'Ajuntament (alaior.sedelectronica.es) amb DNI electrònic o certificat digital. La domiciliació es renova cada any automàticament i té validesa indefinida mentre la persona ordenant no en sol·liciti l'anul·lació o la modificació.

Per a qualsevol aclariment podeu telefonar al 971 37 10 02, ext. 139 (Recaptació), o adreçar-vos al SAC.
Agenda Local
Avanç Revisió PGOU
Pla de Desenvolupament Turístic d'Alaior
Programa Festes Sant Llorenç 2010
El Casal de Joves Es Nou Bot
Xarxa de Biblioteques de Menorca
NOU PLA DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL ALAIOR
Rutes saludables a Alaior
IDE menorca
GUIA D’ACOLLIDA PER A PERSONES NOUVINGUDES
Política de Medi Ambient
Som d'Alaior
Disfruta-lo
MANIFEST 700 ANYS
RSU


Horari atenció de dilluns a divendres de 8.00 a 14.30h i dijous de 16.00 a 19.30 h