Posta de sol des de - Son Bou Posta de sol des de - Son Bou  
 

La inadmissió a tràmit de la llicència del Milanos-Pingüins no és legalment viable

La inadmissió a tràmit de la llicència del Milanos-Pingüins no és legalment viable L'Ajuntament d'Alaior ha conegut aquesta setmana que la inadmissió a tràmit de la sol·licitud de la llicència de reforma de l'hotel Sol Milanos-Pingüins de Son Bou per una suposada incompatibilitat dels arquitectes redactors del Pla General d'Ordenació Urbana d'Alaior no és legalment viable, així ho estableix l'informe elaborat pel Consell Consultiu a petició de l'Equip de Govern de l'Ajuntament d'aquesta localitat.

A més, segons el citat informe, la proposta de suspensió del planejament municipal es podria exercir si es compleixen alguns requisits però, en aquest cas concret, l'exercici d'aquesta potestat confronta amb els drets que resulten de la disposició addicional quarta de la Llei de Turisme de 2012 i, per tant, “el seu exercici pot ser contrari al principi de seguretat jurídica i fins i tot suposar una desviació de poder podent generar, a més, obligacions d'indemnització”.

L'alcaldessa d'Alaior, Misericòrdia Sugrañes, va apel·lar a la prudència i al compliment estricte de la llei quan s'està governant per evitar prendre decisions errònies que puguin provocar el pagament d'indemnitzacions milionàries, tal com ja ha succeït no fa molts anys a Alaior amb el “cas Cesgarden”, Llucallari i el Princesa Són Bou.

Sugrañes ha recordat que el Consell Insular de Menorca ja ha realitzat l'informe favorable sobre aquest projecte fa unes setmanes, l'informe de les quals és preceptiu i vinculant, i que, una vegada s'ha conegut el dictamen del Consell Consultiu, els serveis jurídics de l'Ajuntament elaboraran els seus propis informes abans de procedir a la concessió de la llicència de reforma de l'hotel Sol Milanos-Pingüins de Son Bou, amb independència dels diferents posicionaments polítics sobre aquest tema.

Finalment, l'Equip de Govern municipal ha manifestat que l'Ajuntament sempre ha volgut una altra solució, però no podem saltar-nos la llei. Ha estat a les mans del Consell Insular de Menorca fer possible “una altra solució” facilitant el desenvolupament en horitzontal amb les dues parcel·les adjacents.


Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
 
Destaquem...
   
Carpeta Ciutadana
PERÍODES DE COBRAMENT

L'any 2018, els períodes de cobrament voluntari dels tributs municipals de caràcter anual són els següents:

PERÍODE
TERMINI
TRIBUTS 
Primer:
del 15 de març 
al 15 de maig

 Impost sobre vehicles
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)

Segon:
del 16 de juliol

al 17 de setembre

 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)
 Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
 Taxa control d'animals de companyia amb obligació de vacunació (cans)
 Taxa per servei de recollida i tractament de fems
 Taxa per serveis de cementiri municipal
 Taxa per entrada de vehicles
 Taxa per parada de taxis
 Taxa per ocupació del domini públic
 Vedats de caça


NOVETATS FISCALS EXERCICI 2018

En l'exercici 2018 es disminueixen per tercer any consecutiu els valors cadastrals del municipi d'Alaior, aplicant una actualització del 0,96. Així doncs, tot i haver-se incrementat lleugerament el tipus impositiu, els contribuents veuran reflectit un estalvi en els rebuts de l'impost sobre béns immobles d’entorn a l’1% respecte de l’any anterior.

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES: FRACCIONAMENT I BONIFICACIONS

Igual que en els darrers exercicis, i per donar facilitat als contribuents, l'IBI es pagarà en dos períodes.

Així mateix, els contribuents que compleixin els requisits prevists en l'ordenança fiscal reguladora d'aquest impost podran sol·licitar les bonificacions següents abans del 31 de desembre:
- Noves construccions i obres de rehabilitació integral, per a empreses d'urbanització, construcció i promoció immobiliària
- Habitatges de protecció oficial i els que resultin equiparables de conformitat amb la normativa de la CAIB.
- Béns rústics de les cooperatives agràries i d'explotació comunitària de la terra (L 20/1990).
- Família nombrosa: fins al 90 % que, com a novetat, el percentatge de bonificació variarà en funció del nivell de renda i es bonificaran únicament els primers 75.000 euros de valor cadastral.
- Immobles on es desenvolupin activitats econòmiques d'especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies socials, culturals o historicoartístiques.
- Immobles on es desenvolupin activitats econòmiques d'especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies de foment de l'ocupació.

BONIFICACIÓ PER DOMICILIACIÓ DE TRIBUTS

- 3 % de bonificació per domiciliar els rebuts de l’IBI.
- 1,5 % de bonificació per domiciliar els rebuts dels tributs restants, excepte els vedats de caça.

Els rebuts domiciliats es carregaran els dies 4 d'abril i 3 d'agost, respectivament. La data límit per domiciliar els rebuts és un mes abans de l’inici de cada període de cobrament voluntari.

L'ordre de domiciliació es podrà fer presencialment al Servei d'Atenció Ciutadana o de manera telemàtica a través de la seu electrònica de l'Ajuntament (alaior.sedelectronica.es) amb DNI electrònic o certificat digital. La domiciliació es renova cada any automàticament i té validesa indefinida mentre la persona ordenant no en sol·liciti l'anul·lació o la modificació.

Per a qualsevol aclariment podeu telefonar al 971 37 10 02, ext. 139 (Recaptació), o adreçar-vos al SAC.
Agenda Local
Avanç Revisió PGOU
Pla de Desenvolupament Turístic d'Alaior
Programa Festes Sant Llorenç 2010
El Casal de Joves Es Nou Bot
Xarxa de Biblioteques de Menorca
NOU PLA DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL ALAIOR
Rutes saludables a Alaior
IDE menorca
GUIA D’ACOLLIDA PER A PERSONES NOUVINGUDES
Política de Medi Ambient
Som d'Alaior
Disfruta-lo
MANIFEST 700 ANYS
RSU


Horari atenció de dilluns a divendres de 8.00 a 14.30h i dijous de 16.00 a 19.30 h