Façana de l'Ajuntament - Façana de l'Ajuntament Façana de l'Ajuntament - Façana de l'Ajuntament  
 

Reoberta la Biblioteca Municipal després de la seva reforma i reestructuració d'espais.

Reoberta la Biblioteca Municipal després de la seva reforma i reestructuració d'espais.L'Ajuntament d'Alaior ha reformat i reestructurat la biblioteca municipal. La intervenció entre el propi Ajuntament i el Consell Insular serà de 30 mil euros en infraestructures culturals del municipi.

El projecte de reestructuració ha consistit en les següents intervencions:

- Trasllat de la sala de lectura de premsa a la zona interna i per tant més tranquil·la de la biblioteca.
- L'actual sala de premsa s'incorporarà com a nova zona de lectura infantil. Per tant s'amplia la sala dedicada als petits lectors, que d'ara endavant tindrà dos espais connectats entre si.
- S'obre, igualment, una porta de connexió entre la zona de préstec i la primera de les sales de lectura.
- Dotació de mobiliari infantil (prestatgeries, tatami, conjunt de butaques) i pintat de les dues sales.
- Construcció d'una rampa interior per salvar una lleu barrera arquitectònica que encara existeix en l'accés a la sala de lectura infantil.
- Adquisició de noves prestatgeries (per a llibres i per a novetats editorials).
- Adquisició d'equips informàtics per al personal d'atenció.
- Reestructuració de la zona de consultes mitjançant ordinador i incorporació d'una nou equip.
- Completa renovació del mostrador d'atenció al públic, creació d'un armari de servei per al personal.
- Arrebossat de la fusteria interior (taules infantils, sòcol, portes) a la zona infantils
- Repintar de tota la biblioteca

La biblioteca d'Alaior és de les més actives de Menorca i experimenta un gran creixement.

D'acord amb les estadístiques de la Xarxa de Biblioteques hem arribat als 4 mil usuaris.

Amb un increment de gairebé 500 en els dos últims exercicis tancats.


Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
 
Destaquem...
   
Carpeta Ciutadana
PERÍODES DE COBRAMENT

L'any 2018, els períodes de cobrament voluntari dels tributs municipals de caràcter anual són els següents:

PERÍODE
TERMINI
TRIBUTS 
Primer:
del 15 de març 
al 15 de maig

 Impost sobre vehicles
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)

Segon:
del 16 de juliol

al 17 de setembre

 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)
 Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
 Taxa control d'animals de companyia amb obligació de vacunació (cans)
 Taxa per servei de recollida i tractament de fems
 Taxa per serveis de cementiri municipal
 Taxa per entrada de vehicles
 Taxa per parada de taxis
 Taxa per ocupació del domini públic
 Vedats de caça


NOVETATS FISCALS EXERCICI 2018

En l'exercici 2018 es disminueixen per tercer any consecutiu els valors cadastrals del municipi d'Alaior, aplicant una actualització del 0,96. Així doncs, tot i haver-se incrementat lleugerament el tipus impositiu, els contribuents veuran reflectit un estalvi en els rebuts de l'impost sobre béns immobles d’entorn a l’1% respecte de l’any anterior.

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES: FRACCIONAMENT I BONIFICACIONS

Igual que en els darrers exercicis, i per donar facilitat als contribuents, l'IBI es pagarà en dos períodes.

Així mateix, els contribuents que compleixin els requisits prevists en l'ordenança fiscal reguladora d'aquest impost podran sol·licitar les bonificacions següents abans del 31 de desembre:
- Noves construccions i obres de rehabilitació integral, per a empreses d'urbanització, construcció i promoció immobiliària
- Habitatges de protecció oficial i els que resultin equiparables de conformitat amb la normativa de la CAIB.
- Béns rústics de les cooperatives agràries i d'explotació comunitària de la terra (L 20/1990).
- Família nombrosa: fins al 90 % que, com a novetat, el percentatge de bonificació variarà en funció del nivell de renda i es bonificaran únicament els primers 75.000 euros de valor cadastral.
- Immobles on es desenvolupin activitats econòmiques d'especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies socials, culturals o historicoartístiques.
- Immobles on es desenvolupin activitats econòmiques d'especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies de foment de l'ocupació.

BONIFICACIÓ PER DOMICILIACIÓ DE TRIBUTS

- 3 % de bonificació per domiciliar els rebuts de l’IBI.
- 1,5 % de bonificació per domiciliar els rebuts dels tributs restants, excepte els vedats de caça.

Els rebuts domiciliats es carregaran els dies 4 d'abril i 3 d'agost, respectivament. La data límit per domiciliar els rebuts és un mes abans de l’inici de cada període de cobrament voluntari.

L'ordre de domiciliació es podrà fer presencialment al Servei d'Atenció Ciutadana o de manera telemàtica a través de la seu electrònica de l'Ajuntament (alaior.sedelectronica.es) amb DNI electrònic o certificat digital. La domiciliació es renova cada any automàticament i té validesa indefinida mentre la persona ordenant no en sol·liciti l'anul·lació o la modificació.

Per a qualsevol aclariment podeu telefonar al 971 37 10 02, ext. 139 (Recaptació), o adreçar-vos al SAC.
Agenda Local
Avanç Revisió PGOU
Pla de Desenvolupament Turístic d'Alaior
Programa Festes Sant Llorenç 2010
El Casal de Joves Es Nou Bot
Xarxa de Biblioteques de Menorca
NOU PLA DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL ALAIOR
Rutes saludables a Alaior
IDE menorca
GUIA D’ACOLLIDA PER A PERSONES NOUVINGUDES
Política de Medi Ambient
Som d'Alaior
Disfruta-lo
MANIFEST 700 ANYS
RSU


Horari atenció de dilluns a divendres de 8.00 a 14.30h i dijous de 16.00 a 19.30 h