Posta de sol - platja de Son Bou Posta de sol - platja de Son Bou  
 

Alaior proposa nous parkings públics, zona hotelera i equipament assistencial al nucli urbà

Alaior proposa nous parkings públics, zona hotelera i equipament assistencial al nucli urbà- PROPOSTA D'ACORD ENTRE LA JUNTA DE COMPENSACIÓ DEL SUDO-03AL I AJUNTAMENT D'ALAIOR PER A MODIFICAR LA ZONA URBANA SITUADA ENTRE EL CARRER ÉS BANYER I CARRETERA NOVA -


1 INTRODUCCIÓ

L'àmbit del sòl urbà se situa entre els carrers Es Banyer i Carretera Nova, a la zona coneguda com "Sa Tanca".

El document d'Avanç 2016 de la revisió del PGOU d'Alaior preveu per a l'antiga UA-5 la seva reconversió com a sòl urbanitzable directament ordenat (SUDO), d'acord una ordenació detallada que es proposa modificar d'acord amb la present proposta.


2 SÍNTEIS DE LA PROPOSTA

La proposta manté les superfícies de sòls lucratius i no lucratius que preveu l'Avanç, però modifica l'ordenació i els usos previstos en aquesta àrea.


2.1 PROPOSTA DE NOVA ORDENACIÓ

La proposta crea dues zones d'aparcament públic, amb una superfície de 2.209 m2 i una capacitat per a 90 places d'estacionament. Una d'aquestes bosses d'aparcament se situa a la zona oest de la unitat d'actuació; l'altra, ocupa l'angle zona est de la unitat d'actuació, immediat al carrer d'Es Banyer.

Concretament els canvis que es proposen són:

- La nova ordenació substitueix un carrer de trànsit rodat per un vial de vianants d'ús públic (EL-P).
- A més divideix l'única zona d'aparcament previst inicialment en dues àrees separades de manera que es distribueix potser una idèntica capacitat d'aparcament, al mateix temps que es creen més accessos de connexió entre aquest àmbit i el centre urbà.
- Reorganitza les zones edificables respectant en la seva major part l'estructura urbana proposada en l'Avanç i aprofitant la infraestructura com el col·lector de pluvials que ja està executat.


2.2 PROPOSTA DE NOUS USOS

L'Avanç preveu per a tot l'àmbit l'ús d'habitatge mitjançant l'ordenança RP-B6f

D'acord amb l'ordenança esmentada, la proposta manté parcialment l'ús per a habitatge, mentre, d'altra banda introdueix dues parcel·les destinades a equipaments:

- una amb una superfície de 4.244 m2 amb ús previst com a solar per acollir una residència de gent gran / habitatges tutelats,

- i l'altra, de 1.590 m2, destinada a albergar un hotel de ciutat.

Les zones d'habitatge s'organitzen respectant el disseny urbà de l'Avanç, és a dir, construcció de cases entre mitgeres, amb alçada construïda de planta baixa més dos i amb una alineació a vial RP-B6f. Se li assigna una superfície total de 4.966 m2 de sòl, pel que conformi a l'índex 1/50 li corresponen 99 habitatges.

Les zones destinades a equipaments se situen en la vora sud de l'àmbit, tangents a Sa Carretera, a la zona de transició entre el nucli urbà tradicional, zones d'edificació oberta i el sòl urbanitzable no desenvolupat.

En tots dos equipaments es proposa el seu desenvolupament mitjançant edificació oberta i amb Volumetria Especifica (VE), que s'obtindrà mitjançant la tramitació del corresponent estudi de detall d'ordenació de volums.

Les ordenances seran respectivament la EQ-AS i la HO, en ambdós casos de planta baixa més dues altures.


3- RESUM USOS NO LUCRATIVES

Espai lliure públic (EL-P) = 6.747 m2

Aparcament = 2.209 m2

Vials = 2.446 m2


4-RESUM USOS LUCRATIUS

Habitatge plurifamiliar (RP-PB + 2) = 4.966 m2

Residència (EQ-AS / PB + 2) = 4.244 m2

Hotel de Ciutat (HO / PB + 2) = 1.590 m2


5.- CONCLUSIONS

Està modificació s'acorda per facilitar el desenvolupament urbanístic del nostre municipi. Aquesta zona porta molt temps sent sòl urbà a desenvolupar però per diverses circumstàncies mai ha arribat a executar-se.

Amb aquesta solució s'obren noves perspectives de mercat. Un centre assistencial o habitatges tutelats, per a persones d'edat; un ús hoteler imprescindible, que doni cabuda a un hotel ciutat al nostre municipi. Convé recordar que en aquests moments no hi ha cap establiment hoteler en el nucli urbà i que és una necessitat reiteradament demandada per la població.

Es creen aquestes bosses d'aparcament amb accés ràpid al centre del nucli urbà, una d'elles a 1 min d'edifici del Convent de Sant Diego.

El desenvolupament d'aquesta unitat, a més, crea un nou enllaç de connexió ràpida per a vianants entre la zona escolar i l'àrea d'instal·lacions esportives i la zona sud de la localitat.


Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
 
Destaquem...
   
Carpeta Ciutadana
Avanç Revisió PGOU
Pla de Desenvolupament Turístic d'Alaior
Programa Festes Sant Llorenç 2010
El Casal de Joves Es Nou Bot
Xarxa de Biblioteques de Menorca
NOU PLA DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL ALAIOR
Rutes saludables a Alaior
IDE menorca
GUIA D’ACOLLIDA PER A PERSONES NOUVINGUDES
Política de Medi Ambient
Som d'Alaior
Agenda Local
Disfruta-lo
MANIFEST 700 ANYS
RSU


Horari atenció de dilluns a divendres de 8.00 a 14.30h i dijous de 16.00 a 19.30 h