Posta de sol des de - Cala en Porter Posta de sol des de - Cala en Porter  
 

L'Ajuntament d'Alaior nomenarà fill il·lustre a Antonio Cardona Sans

L'Ajuntament d'Alaior nomenarà fill il·lustre a Antonio Cardona Sans

El ple de la Corporació municipal va aprovar ahir dijous per unanimitat una proposta d'alcaldia que permet ia incoar expedient d'instrucció per retre reconeixement a la persona d'Antonio Sans Cardona i nomenar-lo Fill Il·lustre d'Alaior.

 

L'acord inclou també un segon punt pel qual l'alcaldessa ha proposat que sigui la regidora de Cultura, Isabel Rodríguez Anglada, la jutgessa instructora de l'expedient i la funcionària Margarita Pons Martí la secretària d'aquest procediment.

 

Des del punt de vista tècnic i d'acord amb el reglament d'Honors i Distincions que regeix en l'actualitat, s'obre ara un període (de durada indeterminada) en el qual es procedeix recollir el màxim de documentació probatòria dels mèrits que inspiren l'acte de reconeixement.

 

Quan estigui conclòs l'expedient, és preceptiu que se sotmeti a exposició pública per a qualsevol ciutadà o entitat pugui presentar al·legacions o suggeriments, a considerar per portar l'expedient a la seva recta final.

 

Un cop incorporades (o desestimades) aquestes aportacions, la persona que instrueix l'expedient presentarà una proposta al ple de la Corporació per a la seva aprovació definitiva. Faltarà per establir si l'acte d'homenatge es fa coincidir amb el moment d'aquesta sessió plenària en la qual s'acorda concedir la distinció proposta o s'estableix un dia específic per a l'acte.

 

L'acord municipal recull la proposta impulsada per la revista s'Ull de Sol i recolzada per les següents entitats: Centre Cultural, Cooperativa Sant Crispín, JJMM, Fòrum IIIer Mil·lenni, Club de Jubilats, Associació Cultural s'Ull de Sol, COINGA , Cooperativa del Camp, Cooperatives Agroalimentàries de les Illes Balears.

 

 

Antonio Cardona Sans (1927-2017), va morir el passat mes de juliol. Durant la seva llarga trajectòria laboral es va distingir especialment per la seva tasca com el gran impulsor dels moviments cooperativistes a Menorca, a les Balears i també en àmbit nacional. En vida va rebre nombrosos reconeixements, entre ells, el Premi Ramon Llull (2005).

 

Cardona va participar també en els moviments socials i polítics de la seva època, va ser regidor a l'Ajuntament d'Alaior i també es va presentar com a candidat al Senat per Aliança Popular a les eleccions constituents.

 

L'Ajuntament d'Alaior organitza cada any un acte d'homenatge en el transcurs de les festes de Sant Llorenç, sense perjudici que puguin cabre altres reconeixements al llarg de l'any.

 

La figura de Fill Il·lustre, Medalla d'Or o declaració de Fill Adoptiu són formes honorífiques menys freqüentades. L'últim fill il·lustre que es va nomenar a Alaior va ser Josep Mascaró Passarius, l'any 1996.

 


Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
 
Destaquem...
   
Carpeta Ciutadana
PERÍODES DE COBRAMENT

L'any 2018, els períodes de cobrament voluntari dels tributs municipals de caràcter anual són els següents:

PERÍODE
TERMINI
TRIBUTS 
Primer:
del 15 de març 
al 15 de maig

 Impost sobre vehicles
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)

Segon:
del 16 de juliol

al 17 de setembre

 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)
 Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
 Taxa control d'animals de companyia amb obligació de vacunació (cans)
 Taxa per servei de recollida i tractament de fems
 Taxa per serveis de cementiri municipal
 Taxa per entrada de vehicles
 Taxa per parada de taxis
 Taxa per ocupació del domini públic
 Vedats de caça


NOVETATS FISCALS EXERCICI 2018

En l'exercici 2018 es disminueixen per tercer any consecutiu els valors cadastrals del municipi d'Alaior, aplicant una actualització del 0,96. Així doncs, tot i haver-se incrementat lleugerament el tipus impositiu, els contribuents veuran reflectit un estalvi en els rebuts de l'impost sobre béns immobles d’entorn a l’1% respecte de l’any anterior.

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES: FRACCIONAMENT I BONIFICACIONS

Igual que en els darrers exercicis, i per donar facilitat als contribuents, l'IBI es pagarà en dos períodes.

Així mateix, els contribuents que compleixin els requisits prevists en l'ordenança fiscal reguladora d'aquest impost podran sol·licitar les bonificacions següents abans del 31 de desembre:
- Noves construccions i obres de rehabilitació integral, per a empreses d'urbanització, construcció i promoció immobiliària
- Habitatges de protecció oficial i els que resultin equiparables de conformitat amb la normativa de la CAIB.
- Béns rústics de les cooperatives agràries i d'explotació comunitària de la terra (L 20/1990).
- Família nombrosa: fins al 90 % que, com a novetat, el percentatge de bonificació variarà en funció del nivell de renda i es bonificaran únicament els primers 75.000 euros de valor cadastral.
- Immobles on es desenvolupin activitats econòmiques d'especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies socials, culturals o historicoartístiques.
- Immobles on es desenvolupin activitats econòmiques d'especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies de foment de l'ocupació.

BONIFICACIÓ PER DOMICILIACIÓ DE TRIBUTS

- 3 % de bonificació per domiciliar els rebuts de l’IBI.
- 1,5 % de bonificació per domiciliar els rebuts dels tributs restants, excepte els vedats de caça.

Els rebuts domiciliats es carregaran els dies 4 d'abril i 3 d'agost, respectivament. La data límit per domiciliar els rebuts és un mes abans de l’inici de cada període de cobrament voluntari.

L'ordre de domiciliació es podrà fer presencialment al Servei d'Atenció Ciutadana o de manera telemàtica a través de la seu electrònica de l'Ajuntament (alaior.sedelectronica.es) amb DNI electrònic o certificat digital. La domiciliació es renova cada any automàticament i té validesa indefinida mentre la persona ordenant no en sol·liciti l'anul·lació o la modificació.

Per a qualsevol aclariment podeu telefonar al 971 37 10 02, ext. 139 (Recaptació), o adreçar-vos al SAC.
Agenda Local
Avanç Revisió PGOU
Pla de Desenvolupament Turístic d'Alaior
Programa Festes Sant Llorenç 2010
El Casal de Joves Es Nou Bot
Xarxa de Biblioteques de Menorca
NOU PLA DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL ALAIOR
Rutes saludables a Alaior
IDE menorca
GUIA D’ACOLLIDA PER A PERSONES NOUVINGUDES
Política de Medi Ambient
Som d'Alaior
Disfruta-lo
MANIFEST 700 ANYS
RSU


Horari atenció de dilluns a divendres de 8.00 a 14.30h i dijous de 16.00 a 19.30 h