Posta de sol des de - Cala en Porter Posta de sol des de - Cala en Porter  
 

La nova sala multifuncional i Escola de Música s'ubicaran al centre de salut després del seu trasllat

La nova sala multifuncional i Escola de Música s'ubicaran al centre de salut després del seu trasllat

L'Ajuntament d'Alaior abaixarà els impostos municipals per cinquè any consecutiu. Així es contempla en els Pressupostos Municipals per a l'any 2018 que l'equip de govern municipal ha anunciat aquest matí que el seu objectiu principal és dinamitzar l'activitat del municipi.

 

Després d'uns anys d'ajust, els propers pressupostos contemplen un augment de la inversió ja que es disposa de major capacitat de millorar i augmentar els serveis que requereix la nostra societat.

 

Amb un deute normalitzada, reducció d'un 28 per cent en interessos respecte l'any 2017 i un 25 per cent en amortització ordinària respecte al 2017, es traduirà en una major disposició d'efectiu en el capítol de béns i serveis i de transferències corrents al nostre teixit econòmic i social, sense oblidar-nos, tal com s'ha manifestat, que per cinquè any consecutiu s'abaixaran els impostos municipals.

 

El projecte de pressupostos per a l'exercici 2018 orienta les despeses cap a les principals activitats econòmiques del municipi: En primer lloc, potenciant el nostre principal producte, el turisme, a través de les urbanitzacions, i el comerç amb un augment del programa d'un 40,2 per cent; en segon lloc, el benestar comunitari i serveis socials s'incrementen un 5 per cent; i, finalment, els esdeveniments esportius, la promoció de la cultura i l'educació augmentaran una mitjana d'un 4,5 per cent.

 

La càrrega impositiva dels ciutadans es veurà reduïda gràcies a la rebaixa de la base cadastral, que redundarà en la baixada de la càrrega impositiva de l'impost de béns immobles IBI), plusvàlues, transmissions, donacions, etc.

 

També se suprimeix la taxa de la recollida d'escombraries als professionals i empreses que no disposen de local físic, una decisió que considerem que és de total justícia contributiva. Es preveu una rebaixa en els ingressos d'un 14 per cent en aquesta partida.

 

Com hem dit, les despeses financeres i amortitzacions descendeixen exponencialment, amb un estalvi de 275.000 euros i el deute viu en finalitzar l'exercici se situarà en 3.553.653,26 euros, fet que suposa un 34,73 per cent dels ingressos corrents del pressupost, molt lluny d'aquell percentatge de més del 110 per cent de l'any 2011 que se situava per sobre del permès per la llei.

 

Quant al compliment del principi d'estabilitat pressupostària, resulta d'aquest projecte un superàvit o una capacitat de finançament de 742.400 euros.

 

Pel que fa a les despeses, en el capítol de personal es consigna una previsió d'un augment del 2 per cent condicionada a l'aprovació final dels pressupostos generals de l'Estat. A més, en les despeses corrents i transferències s'observa un augment important, a causa de la reducció del deute i com a conseqüència d'una major disposició per a aquestes partides, amb la qual cosa es disposa d'un 9 per cent aproximat més que l'exercici anterior.

 

Durant aquest exercici també s'ha dotat de major import a aquestes partides a causa de la revisió i a les noves licitacions dels serveis, tant els que presta directament el municipi com en els serveis mancomunats:

 

Es revisarà a l'alça:

 

- El servei de vigilàncies de platges.

- El servei de la residència geriàtrica i centre de dia.

- El servei d'activitats esportives del municipi.

- El servei de les "deixalleries".

- El servei de prevenció d'incendis.

- El servei de neteja del litoral.

 

També se segueix incorporant la partida per a contingències i imprevistos a causa de possibles sentències judicials. Tots coneixem que tenim encara la "Espasa de Damocles" en l'expedient judicial d'expropiació forçosa per a la construcció del col·legi Mestre Duran de fa ja més d'una dècada, amb una reclamació de 1.800.000 euros aproximadament.

 

Pel que fa a les inversions i transferències de capital, els projectes més importants quantitativament són:

 

- La millora de l'entorn del Convent de Sant Diego i il·luminació ornamental de l'edifici del Convent de Sant Diego, gràcies a la col·laboració de l'associació ASMAR.

- Inversions en platges.

- Millora de les vies urbanes de la urbanització de Sant Jaume.

- Ampliació de punts de càrrega vehicles elèctrics.

- Instal·lació de plaques fotovoltaiques al col·legi Mestre Duran.

- Ampliació dotació pàrquing públic.

- Millora de la carretera de Son Bou.

- Modernització i reforma del Poliesportiu Municipal.

- Ajuda conveni II Fase Polígon Industrial (dotació elèctrica).

- Ampliació i millora del parc infantil de la Plaça des Ramal.

- La redacció del projecte del nou edifici de l'escola de música municipal i sala multifuncional.

 

Cal destacar les següents noves partides o modificacions substancials de les mateixes:- Nou vehicle industrial per a la brigada municipal.

- Reparació d'edificis municipals (augmenta un 13,2 per cent).

- Dotació material i vestuari Policia Municipal. (+50 per cent).

- Nova partida agenda local XXI.

- Banda de música municipal (augmenta un 23,2 per cent).

- Campanya promoció comercial (dotada amb 10.000 euros).

- Desenvolupament pla de comerç (augmenta un 33 per cent)

- Programa envelliment actiu.

- Campanya promoció turisme local (amb una dotació de 8.000 euros)

- Memòria relació de llocs de treball (23.000 euros).

- Gestió escola infantil (23.000 euros)

- Prestació serveis del Poliesportiu Municipal (30.000 euros).

- Escola de música (4000 euros).

- Servei d'informació al turista (3000 euros).

 

- Servei control accés centre població.

- Neteja de platges.

- Servei de vigilància a les platges.

- Promoció a la lectura.

- Urbanització Torre Solí.

- Increment de les ajudes als més necessitats.

- Subvenció concert líric.

- Ajudes per al foment del comerç.

- Ajuts per a entitats ciutadanes i culturals.

- Ajudes al transport escolar.

 

Com hem dit al principi, recordar que l'objectiu principal d'aquest projecte és potenciar el producte turístic i comercial del nostre municipi amb les partides que estan relacionades directament amb aquests sectors, amb un augment d'un 40,2 per cent.

 

En conseqüència, es crearan dues noves partides:

 

Campanya de Promoció del Comerç Local, per potenciar la petita i mitjana empresa. Es complementarà amb l'augment de la partida de desenvolupament del comerç local.

Campanya de Promoció del Turisme, que anirà també acompanyada de l'augment de la partida destinada als informadors turístics.

 

A més, indirectament s'incidirà positivament mitjançant els programes que horitzontalment han de completar aquesta iniciativa com, per exemple, el programa d'oci i cultura, amb un augment de les partides assignades a la Banda de Música Municipal, l'Escola de Música Municipal i l'ajuda a l'Associació de Joventuts Musicals.

 

També s'incrementaran les ajudes a les associacions culturals i entitats ciutadanes, sense oblidar-nos del nou projecte que s'haurà de dur a terme en un curt termini de temps com és la construcció d'una nova sala multifuncional i Escola de Música Municipal aprofitant que la Conselleria de Salut del Govern balear té previst el trasllat de la Unitat Sanitària, quedant l'edifici a disposició de l'Ajuntament. 


Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
 
Destaquem...
   
Carpeta Ciutadana
L'any 2020, els períodes de cobrament voluntari dels tributs municipals de caràcter anual són els següents:

Primer Període: del 16 de març al 15 de maig

 Impost sobre vehicles
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)

Segon Periode: del 15 de juliol al 15 de setembre
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)
 Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
 Taxa control d'animals de companyia amb obligació de vacunació (cans)
 Taxa per servei de recollida i tractament de fems
 Taxa per serveis de cementiri municipal
 Taxa per entrada de vehicles
 Taxa per parada de taxis
 Taxa per ocupació del domini públic
 Vedats de caça

Els rebuts domiciliats es carregaran els dies 4 d'abril i 3 d'agost, respectivament.
Agenda Local
Avanç Revisió PGOU
Pla de Desenvolupament Turístic d'Alaior
Programa Festes Sant Llorenç 2010
El Casal de Joves Es Nou Bot
Xarxa de Biblioteques de Menorca
NOU PLA DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL ALAIOR
Rutes saludables a Alaior
IDE menorca
GUIA D’ACOLLIDA PER A PERSONES NOUVINGUDES
Política de Medi Ambient
Som d'Alaior
Disfruta-lo
MANIFEST 700 ANYS
RSU


Horari atenció de dilluns a divendres de 8.00 a 14.00h i dimecres de 16.00 a 19.30 h