Poblat prehistòric de So na Caçana. Carretera Alaior - Cala en Porter - So na Caçana Poblat prehistòric de So na Caçana. Carretera Alaior - Cala en Porter - So na Caçana  
 

Alaior exigeix al Consell garanties de seguretat en el projecte de millora de l'enllaç d'accés a la Me-1

Alaior exigeix al Consell garanties de seguretat en el projecte de millora de l'enllaç d'accés a la Me-1L'Ajuntament d'Alaior ha presentat un escrit d'al·legacions a l'aprovació inicial per part de la Comissió de Govern del Consell Insular de Menorca, en sessió de caràcter ordinari de 17 d'octubre, en referència al projecte constructiu de millora del nus de l'enllaç d'accés a la carretera Me-1, al terme municipal d'Alaior, i a la relació de béns expropiats amb el projecte constructiu refós denominat millora de la carretera Me-1, entre Maó i Alaior, que s'hauran de desafectar.

Cal destacar que l'equip de govern municipal de dit Ajuntament no comparteix la decisió de paralitzar i rescindir el contracte del projecte de millora de la carretera Me-1 entre Maó i Alaior, les conseqüències, a part de tenir una carretera en estat d'obra paralitzada un mínim de dos anys, causarà un greu perjudici econòmic perquè s'incrementarà el seu cost a causa de l'execució del projecte per fases.

A tall d'exemple, aquesta execució per fases ha provocat que el moviment de terres al llarg de tot el tram de carretera no es compensi entre el material necessari per als terraplenaments i el material de desmunt. Aquesta manca de compensació provocarà un increment considerable del cost total de la millora de la carretera ME1 entre Maó i Alaior.

En primer lloc l'execució d'aquesta primera fase tindrà una major mesurament de terres en les partides de desmunt, el material no es podrà utilitzar per la qual cosa necessàriament hi haurà un sobrecost de transport i cànon a abocador autoritzat. I en segon lloc, quan s'executi la resta de tram de carretera les partides de terraplenat seran superiors a les del desmunt. La conseqüència serà el subministrament de material d'aportació de pedrera, que indubtablement serà d'un cost superior al material procedent de la pròpia obra.

Atès que la reflexió anterior no s'ha considerat, sol·licitem que el Consell Insular de Menorca estimi en la mesura de les seves capacitats els següents punts:

El Consistori insta el Consell a garantir i assegurar el compliment de la normativa de circulació per a vehicles pesants a l'enllaç, que garanteixi el gir dels vehicles de més de 12 metres de longitud, per mitjà d'un informe tècnic, així com també exigeix a la màxima institució insular garanties de seguretat dels ramals d'incorporació a la Me-1, tenint en compte el pendent del ramal i la visibilitat sobre la troncal.

També sol·licitud l'anul·lació de la desafecció prevista i incorporació al projecte del tram de via situat entre els enllaços d'accés a Alaior i la carretera de Cala en Porter, perquè quedarà independent de la resta de millores del tram Maó - Alaior i, al mateix temps, en una zona de poca visibilitat.

Finalment, l'Ajuntament insta també el Consell a incorporar el tram de l'antiga carretera troncal, anomenada carretera Nova, des de l'enllaç fins a la primera intersecció (rotonda) d'entrada al polígon industrial de la Trotxa, causa de l'estat d'envelliment del ferm existent que es veurà agreujat per la pròpia naturalesa de les obres, com a conseqüència de ser pas continu dels vehicles pesats que faran servir aquesta via durant l'execució del projecte en ser pas obligat d'accés a les pedreres d'àrids i planta d'aglomerat.


Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
 
Destaquem...
   
Carpeta Ciutadana
L'any 2020, els períodes de cobrament voluntari dels tributs municipals de caràcter anual són els següents:

Primer Període: del 16 de març al 15 de maig

 Impost sobre vehicles
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)

Segon Periode: del 15 de juliol al 15 de setembre
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)
 Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
 Taxa control d'animals de companyia amb obligació de vacunació (cans)
 Taxa per servei de recollida i tractament de fems
 Taxa per serveis de cementiri municipal
 Taxa per entrada de vehicles
 Taxa per parada de taxis
 Taxa per ocupació del domini públic
 Vedats de caça

Els rebuts domiciliats es carregaran els dies 4 d'abril i 3 d'agost, respectivament.
Agenda Local
Avanç Revisió PGOU
Pla de Desenvolupament Turístic d'Alaior
Programa Festes Sant Llorenç 2010
El Casal de Joves Es Nou Bot
Xarxa de Biblioteques de Menorca
NOU PLA DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL ALAIOR
Rutes saludables a Alaior
IDE menorca
GUIA D’ACOLLIDA PER A PERSONES NOUVINGUDES
Política de Medi Ambient
Som d'Alaior
Disfruta-lo
MANIFEST 700 ANYS
RSU


Horari atenció de dilluns a divendres de 8.00 a 14.00h i dimecres de 16.00 a 19.30 h