Posta de sol des de - Cala en Porter Posta de sol des de - Cala en Porter  
 

Alaior aprova una operació financera de 3 milions

-L'Ajuntament d'Alaior portarà a concurs entre les entitats bancàries la concertació d'un préstec de gairebé 3 milions d'euros, aquesta operació servirà per eliminar el préstec de més alt interès que té la institució i suposarà un estalvi de 200.000 euros a les arques municipals-

L'Ajuntament d'Alaior va aprovar en l'últim ple el plec de condicions que regiran la concertació d'una operació de crèdit per amortitzar de forma anticipada el capital pendent del préstec més onerós que pesa sobre la institució. Es tracta de suprimir l'onerosa operació de “renegociació” que prové de l'any 2008, quan l'Ajuntament embolicat en una asfíxia econòmica i al no poder fer front als pagaments va renegociar un préstec ha elevat interès les conseqüències del qual encara llastren l'economia municipal.

La cancel·lació anticipada d'aquest capital pendent, fins i tot quan això exigeixi concertar un nou crèdit, resultarà avantatjosa per al Consistori. Així ho van veure també els membres de l'oposició que van recolzar la proposta del Govern municipal de manera que el punt va resultar aprovat per unanimitat.

Aquesta operació tindrà un import de 2.997.723,10 euros. La xifra resulta de la suma del capital pendent (2.559.512 euros) més l'import de penalització al que haurà de fer front el Consistori com a conseqüència de la cancel·lació anticipada i pel cost del producte derivat que portava implícit el préstec.

Encara així, l'estalvi que suposarà aquesta operació per a les arques municipals, recomana concertar un nou crèdit. L'actual situació de liquiditat en la Hisenda municipal permet desfer camí que va portar al Consistori a un bloqueig econòmic.

En aquests moments, amb l'economia sanejada, hi ha un romanent de tresoreria que garanteix la puntualitat en el pagament als proveïdors i fins i tot poder afrontar algun imprevist que es present. Els informes d'intervenció confirmen l'estabilitat pressupostària i la sostenibilitat financera. L'Ajuntament ha passat d'un endeutament per sobre del límit legal a un endeutament pressupostari del 64%, això és, millorant l'objectiu que fixava el pla d'ajust de 2011 i situant-ho 11 punts percentuals per sota del que admet la normativa en vigor (75%).

D'acord amb el previst en la resolució de 31 de juliol de 2015 de la Secretaria General del Tesoro i Política Financera, el cost total màxim de les operacions d'endeutament, incloses les comissions i altres despeses, no podrà superar el cost de finançament de l'Estat en el termini mitjà de l'operació, incrementant en el diferencial que correspongui, segons si són entitats que compleixen les condicions de "elegibilidad" al fons d'impuls econòmic, que serà el nostre cas, serà de 40 punts bàsics.

L'Ajuntament entra dins d'aquests paràmetres:

- d'una banda, queda garantit el compliment de l'estabilitat pressupostària ja que la liquidació dels últims exercicis ha estat positiva i lloc que el pressupost de l'exercici 2016 contempla una previsió de superàvit no financer de 870.434 euros.
- d'altra banda, quant al límit d'endeutament, a dia d'avui el capital viu pendent ascendeix a 6.915.078 euros (64%), per la qual cosa no se supera el 75% màxim que marca la llei.

També s'ha de considerar el període mitjà de pagament, segons el Reial decret pel qual es desenvolupa la metodologia de càlcul. En el cas d'Alaior, el període mitjà de pagament del segon trimestre de l'any 2015 era de 13 dies i el tercer trimestre del mateix any era de quatre dies. Pel que no supera el límit màxim de 30 dies segons la Llei de Morositat.

Finalment, l'Ajuntament compleix amb l'objectiu d'estar al corrent de les seves obligacions d'informació i subministrament d'informació econòmic financera.
Per tant el nostre Ajuntament compleix amb les condicions de "elegibilidad" per a això, el diferencial màxim a aplicar sobre el cost de finançament de l'Estat per a l'operació que es desitja concertar serà de 40 punts bàsics.

Condicions

L'operació que es va a subscriure serà el refinançament d'un préstec a llarg termini amb un import de 2.997.723 euros, amb un termini de 8 anys, amb període de liquidació d'interessos i d'amortització trimestral i tipus d'interès fix, que si tenim en compte l'actualització del cost finançament de l'Estat del mes de gener de 2016 queda fixat en el 0,8825%.
Quant a l'anualitat teòrica d'amortització, que comprèn la quota d'amortització més els interessos, es desprèn que hi haurà un estalvi, en termes d'anualitat teòrica de 33.076 euros anuals. Pel que l'operació financera va a suposar a les arques municipals un estalvi global de 200.987 euros.


Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
 
Destaquem...
   
Carpeta Ciutadana
L'any 2020, els períodes de cobrament voluntari dels tributs municipals de caràcter anual són els següents:

Primer Període: del 16 de març al 15 de maig

 Impost sobre vehicles
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)

Segon Periode: del 15 de juliol al 15 de setembre
 50 % de l'impost sobre béns immobles (IBI)
 Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
 Taxa control d'animals de companyia amb obligació de vacunació (cans)
 Taxa per servei de recollida i tractament de fems
 Taxa per serveis de cementiri municipal
 Taxa per entrada de vehicles
 Taxa per parada de taxis
 Taxa per ocupació del domini públic
 Vedats de caça

Els rebuts domiciliats es carregaran els dies 4 d'abril i 3 d'agost, respectivament.
Agenda Local
Avanç Revisió PGOU
Pla de Desenvolupament Turístic d'Alaior
Programa Festes Sant Llorenç 2010
El Casal de Joves Es Nou Bot
Xarxa de Biblioteques de Menorca
NOU PLA DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL ALAIOR
Rutes saludables a Alaior
IDE menorca
GUIA D’ACOLLIDA PER A PERSONES NOUVINGUDES
Política de Medi Ambient
Som d'Alaior
Disfruta-lo
MANIFEST 700 ANYS
RSU


Horari atenció de dilluns a divendres de 8.00 a 14.00h i dimecres de 16.00 a 19.30 h